زنان و زایمان


زنان و زایمان
 اورعی زارع - دکتر الهه  زنان و زایمان   021-88770093 
پاک روش - دکتر جلیل زنان و زایمان   021-88890501
خواجوی - دکتر هوشنگ زنان و زایمان   021-22009071
رنجبر - دکتر سهیلا زنان و زایمان http://www.drranjbar.com 021-22549111
صاحب نسق - دکتر حسین زنان و زایمان   021-22252178
صارم بیمارستان تخصصی زنان و زایمان http://www.saremhospital.org/

021-44670888

گنجی قلیچی - دکتر پروین زنان و زایمان   021-88960304
مادران بیمارستان تخصصی زنان و زایمان http://madaranhospital.com/

021-88751477

021-88756444

021-88751414

ناجی گیوی - دکتر ویدا زنان و زایمان   021-88674562
نادری - دکتر مصطفی زنان و زایمان   021-88785273
یارندی - دکتر فریبا زنان و زایمان http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=1422&refresh=1 021-22895363
 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite