میزان دریافت روزانه مواد غذایی طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی (WHO):

 

ماده غذایی

حد پایین

حد بالا

چربی مصرفی

15 درصد کل انرژی

30 درصد کل انرژی

کربوهیدرات مصرفی

55 درصد کل انرژی

75 درصد کل انرژی

کربوهیدرات پیچیده

50 درصد کل انرژی

75 درصد کل انرژی

کربوهیدرات ساده

صفر

10 درصد کل انرژی

پروتئین

10 درصد کل انرژی

15 درصد کل انرژی

اسیدهای چرب اشباع

صفر

15 درصد کل انرژی

اسید های چرب غیر اشباع

3 درصد کل انرژی

7 درصد کل انرژی

کلسترول مصرفی

صفر

300 میلی گرم

فیبر رژیمی

27 گرم

40 گرم

نمک

صفر

6 گرم

 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite