Food Combining and Food Cycling Diet

این رژیم، رزیمی موقتی است که بر اساس فرضیه خوردن برخی غذاها در زمان های مختلف است که منجر به کاهش وزن می شود به طور مثال خوردن دوره ای غذاهای مختلف معمولا در یک دوره 6 هفته ای.

در این نوع رژیم، فرد برای مدتی تنها میوه سپس تنها نان بعد از آن تنها پروتئین و در نهایت تنها چربی می خورد. هیچ مدرک علمی از این روش برای کاهش وزن حمایت نمی کند.

 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite