بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدی در مقایسه بالواستاتین

 

جافریان سلیمان*,ورکوهیامیرخشایار,طراحی محمدجواد

* خرم آباد، بیمارستان شهدای عشایر، گروهداخلی

مقدمه:‌ هایپرلیپیدمی و خصوصا افزایش کلسترول خون یک ریسک فاکتور مهم بیماریهای قلب و عروق می باشد. انواع مختلفی از داروها، با عوارض فراوان جهت درمان هایپرلیپیدمی وجود دارد. یک دسته از رایج ترین آنها در درمان هایپرکلسترولمی استاتین ها و خصوصا لواستاتین می باشد. سرکه سیب و آبغوره نیز به عنوان دو ترکیب طبیعی در رژیم غذایی می توانند در درمان هایپرلیپیدمی موثر باشند. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی و اثرات درمانی سرکه سیب و آبغوره در مقایسه با لواستاتین، روی هایپرلیپیدمی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بود سه گروه 25 نفری شامل افراد 40 تا 65 سال با هایپرلیپیدمی که ویژگیهای فردی از جمله وزن، نوع رژیم غذایی غالب، سابقه پزشکی، سطح فعالیت فیزیکی و سطح سرمی چربی های خون مشابه داشتند، به طور تصادفی در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله درمانی، سطح سرمی چربی های خون پایه در بیماران سنجش گردید. برای گروه اول، سرکه سیب با دوز 10 سی سی دوبار در روز، نیم ساعت قبل از نهار و شام به مدت چهار هفته و برای گروه دوم آبغوره با دوز مشابه و به مدت چهار هفته، برای گروه سوم قرص لواستاتین با دوز 20 میلی گرم روزانه به مدت چهار هفته تجویز گردید. در حین درمان، بیماران از هیچ گونه دارو یا ترکیب دیگری که روی مقادیر چربی های خون تاثیرگذار باشد، استفاده نمی کردند. سطح سرمی چربیهای خون در پایان هفته دوم و هفته چهارم در هر سه گروه اندازه گیری شد و در نهایت اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSSو آزمونهای آماری TUKEY, Bonferroni, ANPVAو همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در گروه تحت درمان با سرکه سیب، بین سطح سرمی کلسترول، LDL-Cو HDL-Cقبل از درمان،‌ با سطوح سرمی آنها دو هفته و چهار هفته بعد از درمان، اختلاف معنی داری وجود داشت. در رابطه با گروه تحت درمان با لواستاتین و گروه تحت درمان با آبغوره نیز نتایج مشابه بدست آمد (p<0.001). میانگین سطح سرمی کلسترول دو هفته پس از درمان با سرکه، آبغوره و لواستاتین به ترتیب 16%،‌ 5% و 21% و چهارهفته پس از درمان به ترتیب 25%، 8% و 26% کاهش یافته و HDL-Cدو هفته پس از درمان به ترتیب %7, %20و 28%‌ و پس از چهارهفته درمان به ترتیب %8.4, %35.7و %36.5افزایش یافته بود. در هیچ یک از گروهها، تری گلیسرید پس از درمان کاهش معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: سرکه سیب به عنوان جزء ساده ای از رژیم غذایی،‌ در کاهش سطح چربی های نامطلوب خون و درمان هایپرلیپیدمی تقریبا به اندازه لواستاتین موثر است. آبغوره نیز تا حدودی سطح کلسترول را کاهش می دهد ولی تاثیر آن به مراتب کمتر از سرکه سیب می باشد.

 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite